DecidimVLC

Propuestas de inversión para toda la ciudad

El presupuesto disponible es de 8.000.000 €

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L'AIRE LLIURE EN ELS BARRIS

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES A L´AIRE LLIURE EN ELS BARRIS/ MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE EN LOS BARRIOS

Les Instal·lacions Esportives Elementals (IDES) són instal·lacions d'ús lliure per a la ciutadania que es troben distribuïdes per tota la ciutat de València i els seus pobles i que, generalment, ocupen espais d'ús públic.

Des que van començar a construir-se les primeres IDES l'any 1984 han donat un servici esportiu immediat i gratuït, complementari al dels poliesportius, aproximant la pràctica esportiva i el joc als barris i veïnat amb independència de la seua capacitat econòmica.

És evident que l'ús de les 72 IDES que actualment disposa la nostra ciutat genera una gran activitat esportiva. Són llocs de trobada de persones de qualsevol edat, des de les més joves amb el preesport fins a les més majors que dinamitzen el barri en el qual se situen.

La major part d'estes Instal·lacions esportives porten més de 10 anys construïdes i requerixen una remodelació generalitzada dels seus equipaments i en alguns casos la seua adaptació a noves activitats i usos demandats últimament per les persones usuàries més joves. El clima i la nostra forma de vida conviden a realitzar esport, socialitzar “jugar” al carrer, i les nostres instal·lacions han de respondre a la demanda de les veïnes i veïns de València que tots els anys manifesten el seu interés per millorar este tipus d'instal·lacions, IDES dels seus barris, en els pressupostos participatius.

La proposta pretén a més millorar les condicions de closos i equipaments que permeten reduir els sorolls i millorar la convivència cívica entre veïnat i persones usuàries.

Esta actuació integral en tota la ciutat a més unificaria i actualitzaria la imatge global d’estes  instal·lacions com a servici públic municipal.

---

Las Instalaciones Deportivas Elementales (IDES) son instalaciones de uso libre para la ciudadanía que se encuentran distribuidas por toda la ciudad de València y sus pueblos y que, generalmente, ocupan espacios de uso público.

Desde que comenzaron a construirse las primeras IDES en el año 1984 han dado un servicio deportivo inmediato y gratuito, complementario al de los polideportivos, aproximando la práctica deportiva y el juego a los barrios y al vecindario con independencia de su capacidad económica.

Es evidente que el uso de las 72 IDES que actualmente dispone nuestra ciudad genera una gran actividad deportiva. Son lugares de encuentro de personas de cualquier edad, desde las más jóvenes con el predeporte hasta las más mayores que dinamizan el barrio en el que se ubican.

La mayor parte de estas Instalaciones deportivas llevan más de 10 años construidas y requieren una remodelación generalizada de sus equipamientos y en algunos casos su adaptación a nuevas actividades y usos demandados últimamente por las personas usuarias más jóvenes. El clima y nuestra forma de vida invitan a realizar deporte, socializar “jugar” en la calle, y nuestras instalaciones deben responder a la demanda de las vecinas y vecinos de València que todos los años manifiestan su interés por mejorar este tipo de instalaciones, IDES de sus barrios, en los presupuestos participativos.

La propuesta pretende además mejorar las condiciones de vallados y equipamientos que permitan reducir los ruidos y mejorar la convivencia cívica entre vecindario y personas usuarias.

Esta actuación integral en toda la ciudad además unificaría y actualizaría la imagen global de estas instalaciones como servicio público municipal.

 

2.018.060 €