DecidimVLC

UN JARDÍ AL SOLAR DE MOSSÉN SORELL - DALT- CORONA

21/04/2022  •  Ciutat Vella  •  CIUDADANÍA

Código propuesta de inversión: 6354

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta no és viable en el marc dels pressupostos participatius decidimvlc perquè la totalitat del sòl on se sol·licita la intervenció no és de titularitat municipal. La propuesta no es viable en el marco de los presupuestos participativos decidimvlc porque la totalidad del suelo donde se solicita la intervención no es de titularidad municipal


Estat actual del solar
Estat actual del solar

Proposem l'ajardinament d'aquest solar que está al mig del barri del Carme, junt a un parc infantil i el Mercat de Mossén Sorell. En un creuament de carrers (de Dalt i Corona) que és un dels centres neuràlgics de la vida del barri, ens trobem un solar obert de titularitat pública i qualificat com a zona verda en el planejament urbanístic municipal, però que en l'actualitat és un parking de motos i contenidors de fem. La dignificació del solar passa per convertir-lo en una autèntica zona verda amb arbres. L'OMS ha assegurat que es necessita, almenys, un arbre per cada tres habitants per a respirar un millor aire a les ciutats i un mínim d'entre 10 i 15 metres quadrats de zona verda per habitant. A la vista d'això. Ciutat vella té un dèficit d'arbres molt important. S'estan eliminant arbres i no hi ha jardins al barri. La nostra proposta, encara que de reduïdes dimensions de nomès 100m2, per la seua ubicació estratègica en una zona molt visible, faria un gran paper. 

Proponemos el ajardinamiento de este solar que está en medio del barrio de Carme, junto a un parque infantil y el Mercado de Mossèn Sorell. En un cruce de calles (Alta y Corona) que es uno de los centros neurálgicos de la vida del barrio, nos encontramos un solar abierto de titularidad pública y calificado como zona verde en el planeamiento urbanístico municipal, pero que en la actualidad es un parking de motos y contenedores de basura. La dignificación del solar pasa para convertirlo en una auténtica zona verde con árboles. La OMS ha asegurado que se necesita, al menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. A la vista de esto. Ciutat Vella tiene un déficit de árboles muy importante. Se están eliminando árboles y no hay jardines en el barrio. Nuestra propuesta, aunque de reducidas dimensiones de solo 100m2, por su ubicación estratégica en una zona muy visible, haría un gran papel. 

 

Documentos (1)

No hay hitos definidos