DecidimVLC

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL PATRONAT A BENIFARAIG

18/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

Código propuesta de inversión: 4905

Observaciones a la propuesta de inversión

L'actuació viable són els treballs previs per a la redacció del projecte de rehabilitació del Patronat de Benifaraig i contractes de serveis previs.


Estat actual Patronat
Estat actual Patronat

Des de la Societat Musical de Benifaraig proposem que es duga a terme la redacció del projecte de rehabilitació  de l’edifici del Patronat. Es tracta d’un edifici històric que s’ubica al carrer Llosa del Bisbe i es troba catalogat amb un nivell 2 de protecció.

Actualment es troba en desús degut al seu mal estat, així doncs tenint en compte que el seu ús inicial era un ús sòcio-cultural el que es demanda és la redacció d’un projecte per la rehabilitació de l’edificació tenint en compte les necessitats de les entitats que van a fer ús de l’espai que en un futur va a estar dedicat a acollir principalment activitats de caràcter cultural (per exemple actuacions musicals, classes de música o diverses activitats proposades per les diferents associacions i entitats del poble). És a dir, sol·licitem la definició d’un projecte per a l’adequació de l’espai exterior i interior del Patronat mantenint l’escenari per a la realització de diferents activitats i preveient les diferents actuacions d’acondicionament ambiental que calguin per ajustar-se a la normativa vigent, tenint en compte la proximitat amb alguns habitatges i per tant s’ha de garantir l’aïllament necessari per evitar que es superin els límits de transmissió cap a l’exterior o altres espais interiors del soroll que es pugui originar, resultat d’aquestes activitats sòcio-culturals (límits que s’estableixen al Document Bàsic “DB-HR Protección contra el Ruido” aprovat pel Reial Decret 1371/2007, del 19 d’octubre).

Donat el caràcter participatiu de la campanya demanem que es tinguin presents les condicions que es plantegen des de les associacions i entitats que faran ús de l’edifici.

Documentos (0)

  • Redacción del proyecto

  • Tramitación