DecidimVLC

CARRILS BICI I MÉS VORERES I ARBRES EN GASPAR AGUILAR I SANT VICENT

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3020

Observaciones a la propuesta de inversión

Esta proposta és parcialment coincident amb les propostes 3030 i 3231, consistents en itineraris ciclistes al llarg del carrer Sant Vicent per a comunicar la plaça de Sant Agustí amb Sant Marcel.lí i La Torre, per la qual cosa es considera convenient ampliar l'àmbit d'esta proposta amb el ramal de connexió a estos barris. Esta propuesta es parcialmente coincidente con las propuestas 3030 y 3231, consistentes en itinerarios ciclistas a lo largo de la calle San Vicente para comunicar la plaza de San Agustín con San Marcelino y La Torre, por lo que se considera conveniente ampliar el ámbito de esta propuesta con el ramal de conexión a estos barrios.


CARRILS BICI I MÉS VORERES I ARBRES EN GASPAR AGUILAR I SANT VICENT / CARRILES BICI Y MÁS ACERAS Y ÁRBOLES EN GASPAR AGUILAR Y SAN VICENTE

Introducció de carrils bici als carrers Gaspar Aguilar i Sant Vicent des de la ronda sud, proporcionant la necessària connexió del districte de Jesús i tots el seu barris (de la Raiosa a Sant Marcel·lí), així com de Patraix i Favareta, amb el centre de la ciutat i viceversa, mitjançant carrils bidireccionals i segregats en cota de calçada, aptes per a l'ús de persones de totes les edats i habilitats. L'actuació vindrà acompanyada d'ampliació de les voreres en tots dos carrers, així com de la introducció d'arbratge. També suposarà al seu torn la reordenació dels sentits de circulació en Gaspar Aguilar i Sant Vicent, quedant per al trànsit privat Gaspar Aguilar en sentit de circulació d'eixida de la ciutat i el carrer Sant Vicent d'entrada (el servici d'EMT es continuarà oferint en tots dos sentits com en l'actualitat).

--

Introducción de carriles bici en las calles Gaspar Aguilar y San Vicente desde la ronda sur, proporcionando la necesaria conexión del distrito de Jesús y todos su barrios (de La Raiosa a San Marcelino), así como de Patraix y Favareta, con el centro de la ciudad y viceversa, mediante sendos carriles bidireccionales y segregados en cota de calzada, aptos para el uso de personas de todas las edades y habilidades

La actuación vendrá acompañada de ampliación de las aceras en ambas calles, así como de la introducción de arbolado. También supondrá a su vez la reordenación de los sentidos de circulación en Gaspar Aguilar y San Vicente, quedando para el tráfico privado Gaspar Aguilar en sentido de circulación de salida de la ciudad y la calle San Vicente de entrada (el servicio de EMT se seguirá ofreciendo en ambos sentidos como en la actualidad).

 

Documentos (0)

No hay hitos definidos