DecidimVLC

INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS A LES PLATGES DE VALÈNCIA

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3017

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta es concretaria en la instal·lació de tres mòduls de banys públics, en tres platges de València (Malva-rosa, Cabanyal i Pinedo), amb les característiques descrites en la proposta. La propuesta se concretaría en la instalación de tres módulos de baños públicos, en tres playas de Valencia (Malvarrosa, Cabañal y Pinedo), con las características descritas en la propuesta.


INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS PER A PERSONES USUÀRIES DE LES PLATGES DE VALÈNCIA / INSTALACIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA PERSONAS USUARIAS DE LAS PLAYAS DE VALÈNCIA

El projecte consistix en la instal·lació de diferents unitats de lavabos públics en la zona pròxima a les platges més concorregudes del municipi. La quantitat d'unitats no queda definitivament determinada però podria ser la instal·lació d'una unitat en cadascuna de les platges urbanes amb restriccions. Les unitats consistirien en mòduls de lavabo d'unes dimensions pròximes a 6 metres de llarg per 2.5 d'ample amb fabricació en fusta tractada en autoclau o en productes plàstics. Comptaran amb tres estades: senyores, cavallers i bany adaptat, tots amb vàter i lavabo. Estes unitats milloraran l'accés a lavabos per a les persones usuàries de les platges que en este moment no disposen de suficient oferta d´este servici a les platges. Cal destacar que en les enquestes de satisfacció que es realitzen, este servici de lavabos és un dels pitjor valorats en l'actualitat per l'antiquat dels banys existents, les contínues avaries i la seua escassetat. Finalment, esmentar que les inversions en platges presenten un retorn superior a la unitat, alhora que milloren la imatge del conjunt de la ciutat donada la seua elevada ocupació, no solament durant la temporada de bany estival sinó també durant tot l'any en els diferents passejos que les delimiten,i que el projecte queda supeditat a l'autorització de l'administració competent, en este cas Demarcació de Costas de València.

--

El proyecto consiste en la instalación de diferentes unidades de aseos públicos en la zona cercana a las playas más concurridas del municipio. La cantidad de unidades no queda definitivamente determinada pero podría ser la instalación de una unidad en cada una de las playas urbanas con restricciones. Las unidades consistirían en módulos de aseo de unas dimensiones cercanas a 6 metros de largo por 2.5 de ancho con fabricación en madera tratada en autoclave o en productos plásticos. Las unidades contarán con tres estancias: señoras, caballeros y aseo adaptado, todas con inodoro y lavabo. Estas unidades mejorarán el acceso a baños para las personas usuarias de las playas que en este momento no disponen de suficiente oferta de este servicio en las playas. Cabe destacar que en las encuestas de satisfacción que se realizan, este servicio de aseos es uno de los peor valorados en la actualidad por lo anticuado de los baños existentes, las continuas averías y su escasez. Por último mencionar que las inversiones en playas presentan un retorno superior a la unidad, a la vez que mejoran la imagen del conjunto de la Ciudad dada su elevada ocupación, no solo durante la temporada de baño estival sino también durante todo el año en los diferentes paseos que las delimitan, y que el proyecto queda supeditado a la autorización de la administración competente, en este caso Demarcación de Costas de València.

 

Documentos (0)

  • Publicado el 17/09/2020

    Redacción del proyecto

  • Publicado el 01/12/2021

    Tramitación