DecidimVLC

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS DE RECURSOS AGRARIS (ERA) EN VALÈNCIA

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3004

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta no és viable en el marc de pressupostos participatius decidimVLC, perquè requerix realitzar una sèrie d'actuacions prèvies que fan que no siga possible iniciar la seua execució l'any 2020. La propuesta no es viable en el marco de los presupuestos participativos decidimVLC, porque requiere realizar una serie de actuaciones previas que hacen que no sea posible iniciar su ejecución en 2020.


INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS DE RECURSOS AGRARIS (ERA) EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA / INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE RECURSOS AGRARIOS (ERA) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALÈNCIA

L’horta de València és un ecosistema d'alt valor productiu i estratègic que històricament ha proveït la ciutat d’aliments de proximitat. Així mateix, l’activitat agrària urbana i periurbana manté un arrelament local fort, uns nivells de qualitat i seguretat alimentària elevats. Des de la perspectiva d’una transició necessària cap a un sistema alimentari local més sostenible i just, resulta un eix prioritari el fet d’activar processos que potencien i acompanyen l'activitat primària cap a un maneig agroecològic dels recursos productius.

En el marc de l'Estratègia Agroalimentària de València, l’acció 2.1.5. fa referencia a “Generar infraestructures i procediments per a la gestió correcta dels residus i altres servicis vinculats a l’agricultura amb una visió d’economia circular”. Per això es planteja la construcció de tres nous equipaments que oferisquen servicis de suport a l’activitat agrària, per facilitar el treball ambientalment responsable a llauradors i llauradores, donat que es detecten certes dificultats per dur a terme determinades tasques a diversos nivells. Estes mancances estan relacionades amb la gestió de residus que s’originen al camp: envasos de productes fitosanitaris, sobrants de tractament, plàstics, mantes tèrmiques, etc.  Però també es vol facilitar l’accés a altres insums i matèries primeres, des d'una perspectiva d'economia circular, com ara la matèria orgànica de qualitat o punts de recàrrega d’aigua per a tractaments.

A més dels servicis de suport a l’activitat agrària, els nous equipaments poden oferir també servicis de formació pràctica, acompanyament i transferència de bones pràctiques. Es tracta, en definitiva de poder disposar d’un espai, amb cert caràcter flexible i multifuncional, on per exemple poder reunir-se grups de llauradores i llauradors per rebre formació i intercanviar les millors i més responsables pràctiques i tècniques disponibles.

Tot això amb un disseny que puga afavorir la fauna auxiliar i altres servicis ecosistèmics que beneficien a l’agricultura i a l'ecosistema en general.

--

La huerta de València es un ecosistema de alto valor productivo y estratégico que históricamente ha proveído la ciudad de alimentos de proximidad. Así mismo, la actividad agraria urbana y periurbana mantiene un arraigo local fuerte, unos niveles de calidad y seguridad alimentaria elevados. Desde la perspectiva de una transición necesaria hacia un sistema alimentario local más sostenible y justo, resulta un eje prioritario el hecho de activar procesos que potencian y acompañan la actividad primaria hacia un manejo agroecológico de los recursos productivos.

En el marco de la Estrategia Agroalimentaria de València, la acción 2.1.5. hace referencia a “Generar infraestructuras y procedimientos para la gestión correcta de los residuos y otros servicios vinculados a la agricultura con una visión de economía circular”. Por ello, se plantea la construcción de tres nuevos equipamientos que ofrezcan servicios de apoyo a la actividad agraria, para facilitar el trabajo ambientalmente responsable a agricultores y agricultoras, dado que se detectan ciertas dificultades para llevar a cabo determinadas tareas a varios niveles. Estas carencias están relacionadas con la gestión de residuos que se originan al campo: envases de productos fitosanitarios, sobrantes de tratamiento, plásticos, mantas térmicas, etc.  Pero también se quiere facilitar el acceso a otros insumos y materias primeras, desde una perspectiva de economía circular, como por ejemplo la materia orgánica de calidad o puntos de recarga de agua para tratamientos.

Además de los servicios de apoyo a la actividad agraria, los nuevos equipamientos pueden ofrecer también servicios de formación práctica, acompañamiento y transferencia de buenas prácticas. Se trata, en definitiva de poder disponer de un espacio, con cierto carácter flexible y multifuncional, donde por ejemplo poder reunirse grupos de agricultoras y agricultores para recibir formación e intercambiar las mejores y más responsables prácticas y técnicas disponibles.

Todo esto con un diseño que pueda favorecer la fauna auxiliar y otros servicios ecosistémicos que benefician a la agricultura y al ecosistema en general.

 

Documentos (0)

No hay hitos definidos