DecidimVLC

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTALACIÓ D’ENLLUMENAT

18/10/2017  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 1001

Observaciones a la propuesta de inversión

Atendiendo a la nueva realidad presupuestaria, se ha mantenido la intervención en las localizaciones propuestas pero, para poder atender el ajuste económico, se van a ejecutar aquellas que son consideradas técnicamente más prioritarias. Atenent a la nova realitat pressupostària, s'ha mantingut la intervenció en les localitzacions proposades però, per a poder atendre l'ajust econòmic, es van a executar aquelles que són considerades tècnicament més prioritàries.


Es proposa millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat en diferents barris de la ciutat que permeta un major estalvi econòmic, la renovació del mobiliari així com una millora en la instal·lació, amb una llum més agradable i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Els objectius d’esta intervenció són:

Per una banda, realitzar una millora de l’eficiència energètica amb la substitució de lluminàries per altres més eficients que aconseguisquen un estalvi mitjà del 70% (el que podria suposar un estalvi econòmic de més de 3 milions d'euros ). Addicionalment, a través d’esta intervenció també s’aconsegueix un millora generalitzada de la instal·lació (s’eviten zones obscures i es redueix la llum intrusa que emeten les faroles i entren per les finestres de les veïnes i els veïns).

Per una altra banda, es plantegen actuacions per realitzar un canvi integral de tot l’enllumenat substituint bàculs de carretera antics per altres columnes de menor altura que permetan que els arbres no tapen la llum, aconseguint així un major aprofitament.

Les actuacions previstes es localitzen en:

  • · Zona sud de la ciutat: Nou Moles, Camí Nou de Picanya, Tres Forques-Arxiduc Carles, Malilla, General Urrutia, Jardins de la       Plata, Gavines-El Perellone
  • · Zona nord de la ciudad: carrer Carolina Álvarez, carrer l’Alguer, carrer germans Fabrilo, Carrer Pare Barranco, avinguda General Avilés, carrer Dolores Marqués, carrer Pobla de Farnals, carrer Vall de la Ballestera, carrer Manuel Candela

 

Se propone mejorar la eficiencia energética del alumbrado en diferentes barrios de la ciudad que permita un mayor ahorro económico, la renovación del mobiliario así como una mejora en la instalación, con una luz más agradable y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Los objetivos de esta intervención son:

Por un lado, realizar una mejora de la eficiencia energética con la sustitución de luminarias por otras más eficientes que consigan un ahorro medio del 70% (lo que podría suponer un ahorro económico de más de 3 millones de euros). Adicionalmente, a través de esta intervención también se consigue una mejora generalizada de la instalación (se evitan zonas oscuras y se reduce la luz intrusa que emiten las farolas y entra por las ventanas de las vecinas y los vecinos).

Por otra parte, se plantean actuaciones para realizar un cambio integral de todo el alumbrado, sustituyendo báculos de carretera antiguos por otras columnas de menor altura que permiten que la luz no quede tapada por los árboles logrando un mayor aprovechamiento.

Las actuaciones previstas se localizan en:

  • · Zona sud de la ciutat: Nou Moles, Camí Nou de Picanya, Tres Forques-Arxiduc Carles, Malilla, General Urrutia, Jardins de la Plata, Gavines-El Perellonet
  • · Zona nord de la ciudad: carrer Carolina Álvarez, carrer l’Alguer, carrer germans Fabrilo, Carrer Pare Barranco, avinguda General Avilés, carrer Dolores Marqués, carrer Pobla de Farnals, carrer Vall de la Ballestera, carrer Manuel Candela

Ubicación: Varios Distritos de la ciudad

Documentos (0)

  • Redacción del proyecto

  • Tramitación

  • Ejecución del proyecto

  • Ejecutado