DecidimVLC

Propuestas de inversión con ámbito: Poble Nou

El presupuesto disponible es de 54.838 €

Renaturalització plaça

UNA PLAÇA DEL POBLE MÉS VERDA I AMB NOVES ZONES PER A LA CIUTADANIA

04/04/2022  •  Poble Nou  •  MISIÓN CLIMÁTICA 2030 CIUDADANÍA

PROPOSTA DE L'ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE POBLE NOU 

ANTECEDENTS:

👉🏽 En l'edició 2020 dels Pressuposts Participatius de l'Ajuntament de València es va aprovar la restauració del parc infantil de Poble Nou, situat darrere de l'edifici de l'alcaldia. La intervenció encara està per executar. L'Associació Veïnal de Poble Nou va demanar a la delegació de Parc i Jardins que traslladara este espai a un lateral de l'edifici, ja que era un lloc més idoni perquè oferia ombra respecte a l'orientació anterior.

D'altra banda, l'assemblea veïnal de Poble Nou celebrada el passat 27 de gener de 2022 va aprovar la transformació de la plaça de l'alcaldia (plaça del Poble) com zona de vianants, excepte un xicotet espai reservat per a aparcament regulat. Esta transformació està també pendent per part de la regidoria de Mobilitat Sostenible.

 

PROPOSTA:

🌳🌲 Volem completar la transformació de la plaça del Poble. Què proposem? En primer lloc, renaturalitzar la plaça, és a dir, plantar arbrat que faça ombra tant en la zona on no existeix tendal com en la part posterior de l'edifici de l'alcaldia. Esta part de darrere completament abandonada en l'actualitat, guanyaria molt amb bancs, forquilles per aparcar bicicletes, alguna taula de pícnic i fins i tot algun joc esportiu, com una cistella de bàsquet, alguna taula de ping-pong o una petanca (qüestió que quedaria pendent de definir amb el veïnat).

També, ja que s'ha guanyat la plaça per als vianants, caldria reinstal·lar bancs per a seure baix del tendal i en el paviment es podria fer alguna intervenció amb les lletres del poble o el motiu que es decidisca.

En definitiva, es tracta de renaturalitzar la plaça i aprofitar-la perquè la gaudisca la ciutadania. Esta és una proposta avalada per l'Associació Veïnal de Poble Nou. S’adjunta esquema de la proposta no vinculant. -----  

PROPUESTA DE LA ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE POBLE NOU ANTECEDENTES:

👉🏽 En la edición 2020 de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Valencia se aprobó la restauración del parque infantil de Poble Nou, situado en la parte trasera del edificio de la alcaldía. La intervención todavía está por ejecutar. La Asociación Vecinal de Poble Nou pidió a la delegación de Parque y Jardines que trasladara este espacio a un lateral del edificio, ya que era un lugar más idóneo porque ofrecía sombra respecto a la orientación anterior.

Por otra parte, la asamblea vecinal de Poble Nou celebrada el pasado 27 de enero de 2022 aprobó la transformación de la plaza de la alcaldía (plaza del Poble) como zona peatonal, excepto un pequeño espacio reservado para aparcamiento regulado . Esta transformación está también pendiente por parte de la concejalía de Movilidad Sostenible.

PROPUESTA:

🌳🌲 Queremos completar la transformación de la plaza del Poble. ¿Qué proponemos? En primer lugar, renovar la plaza, es decir, plantar arbolado que haga sombra tanto en la zona donde no existe toldo como en la parte posterior del edificio de la alcaldía. Esta parte trasera completamente abandonada en la actualidad, ganaría mucho con bancos, horquillas para aparcar bicicletas, alguna mesa de picnic e incluso algún juego deportivo, como una cesta de baloncesto, alguna mesa de ping-pong o una petanca (cuestión que quedaría pendiente de decidir con el vecindario).

También, ya que se ha ganado la plaza peatonal, habría que reinstalar bancos para sentarse abajo del toldo y en el pavimento se podría hacer alguna intervención con las letras del pueblo o el motivo que se decida.

En definitiva, se trata de renaturalizar la plaza y aprovecharla para que la disfrute la ciudadanía. Ésta es una propuesta avalada por la Associació Veïnal de Poble Nou. Se adjunta esquema de la propuesta no vinculante.

54.838 €